AVG - nieuwe Europesche privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving is ook van toepassing bij Fysiotherapie Health & Fit.

Privacyverklaring
Wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapie praktijk?

Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken.

Uiteraard gaan wij als praktijk zorgvuldig met die gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is dit reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt en ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Wij willen graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij  niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier (wet 2020).

Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.

 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen:
  via een wachtwoord of via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Wij informeren u via onze website over welke zorgverleners zijn aangesloten nadat u eenmaal uw toestemming heeft gegeven.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Waarom wij gegevens van u nodig hebben
Fysiotherapie Health & Fit verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een behandeling fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt  in de praktijk (legitimatieplicht).
 • U of uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na uw toestemming ).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
 • Fysiotherapie Health & Fit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.

Welke info wordt er bewaard?

 • Voornaam, achternaam, BSN, geboortedatum
 • Huisarts, straat, huisnummer, postcode, plaats, land
 • Verzekering, polisnummer,
 • Emailadres, telefoonnummer,
 • Gewicht, lengte,
 • Medische historie, zoals voorgeschreven medicatie,
 • Beroep, hobby’s, sport,
 • Ondergane operaties, ziekten, familiare aandoeningen,
 • Verwijzingen van huisartsen/ specialisten,
 • Ongevallen/ gebeurtenissen,
 • Verrichte onderzoeken,
 • Welke taal spreekt de patiënt,
 • Specificaties op gebied van hart en vaatziekten, longen,
  spijsvertering, urogenitaal en hormonaal vlak
 • Diagnose; fysiotherapeutische conclusie, verwachting m.b.t. herstel, indicatie voor fysiotherapie
 • Anamnese: klacht, omschrijving sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende factoren, reducerende factoren, bijkomende klachten, eerdere behandelingen
 • Documenten indien van toepassing: verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing,
  verslag aan derden op verzoek patiënt, verslag laboratorium onderzoek/ röntgenonderzoek, ander onderzoek.

Wij hechten ook belang aan de privacy van de gebruikers van de website.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens
Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage en correctie
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u misschien bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.